Návštěvní řád

Návštěvní řád Avalon Wellness vychází z provozního řádu Avalon Wellness, který je odsouhlasen Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

VSTUP DO PROSTOR AVALON WELLNESS

• Otevírací doba je zveřejněna na informační ceduli u vchodu do Avalon Wellness a webových stránkách.
• Vstup do Avalon Wellness je povolen po zakoupení vstupného, převzetí klíčku od šatní skříňky a ručníku (vratná záloha 100 kč). Prodej začíná otevřením pokladny a končí 90 minut před koncem provozní doby. Ceny vstupného jsou zveřejněny na ceníku u pokladny, změny cen v ceníku vyhrazeno.
• Za ztracený klíček od šatní skříňky nebo ručníku bude účtován poplatek 200 kč.
• Vstupem do Avalon Wellness se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnancům Avalon Welness (personál je označen logem Avalon Wellness na tričku).
• Dětem do jednoho roku je zakázána návštěva Avalon Wellness dle vyhlášky MZ 135/2004 Sb.
• Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, a s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Dětem mladším 15 let je vstup do Avalon Wellness povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Používání zařízení Avalon Wellness je omezeno věkem, děti do 15 let je smí používat pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Používání zařízení Avalon Wellness se řídí místními pokyny uvedenými u každého zařízení.
• Vstup do Avalon Wellness plavková část je povolen pouze v plavkách z pružného a přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod. V (bez)plavkové části je vstup do saun povolen pouze bez plavek s použitím osušky.
• Kapacita prostoru Avalon Wellness je 60 osob. Provozovatel je povinen uzavřít přístup do Avalon Wellness a otevřít je až po uvolnění dané kapacity.
• Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití, nebo uzavřít některé části Avalon Wellness pro nutnou údržbu a pro mimo-sezónní provoz a dále z objektivních důvodů (nouzová situace apod.)

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AVALON WELLNESS

• Do Avalon Wellness nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, a děti do jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
• Z Avalon Wellness může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Avalon Wellness. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Avalon Wellness požádat o zakročení policii ČR.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

• Každý návštěvník Avalon Wellness je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců areálu. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícího k oddechu a rekreaci.
• Všechny úkony návštěvy Avalon Wellness v následném pořadí:
• Zakoupení časové, nebo abonentní vstupenky na recepci, možnost využití skříňky na cennosti
• Vyzvednutí klíčku od šatní skříňky, ručníku, obsazení šatní skříňky a převléknutí v šatně
• Osprchování a umytí mýdlem bez plavek před vstupem do zařízeních Avalon Wellness
• Použití zařízení a odpočívárny Avalon Wellness
• Při odchodu osprchování, osušení, převlečení v šatně, uvolnění skříňky
• Odchod přes recepci a případné vyrovnání nedoplatků
• Před vstupem do šaten je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi
• Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná převzetím klíčku od šatní skříňky a končí jeho odevzdáním. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek
• 90 minut před koncem provozní doby je prodej vstupenek ukončen. 10 minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit zařízení Avalon Wellness a 15 minut po skončení otevírací doby opustit areál
• Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci větší obnosy peněz. Cenné předměty si mohou návštěvníci uložit do skřínek na cennosti s bezpečnostním kódem, které jsou naproti recepci. Avalon Wellness nenese odpovědnost za případnou ztrátu cenností
• Návštěvníci používají plavky, které musí být čisté. Do vířivek, infra sauny nebo páry je zakázán vstup ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách. Volné plavky (bermudy) nejsou povoleny. Do finských saun je vstup možný pouze bez plavek (hrozí roztavení plavek).
• Návštěvníci musí použít ručník nebo osušku jako podklad pro sezení nebo ležení – platí pro lehátka, sedačky, infra saunu, páru, finské sauny.
• Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do zařízeních se v prostorách sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek. Při odchodu do šaten je žádoucí provést osušení, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten. Ždímání plavek je dovoleno jen ve sprchách.
• Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu
• Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi
• Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky
• Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník Avalon Wellness osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba Avalon Wellness nebo policie ČR)
• Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád parní komory, vířivek, infra suny a finských saun, která jsou vyvěšena v areálu
• Osoba starší 18 let, která doprovází dítě do 15 let, zodpovídá za jeho bezpečnost ve všech prostorách Avalon Wellness a dodržování pokynů všech zařízení, jakož i dodržování pořádku
• Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu a pokynů pro správné využívání zařízení (vířivky, parní komora, infra sauna, finské sauny) nepřebírá správa Avalon Wellness odpovědnost

V AVALON WELLNESS JE ZAKÁZÁNO

• Zdržovat se v prostoru Avalon Wellness bez platného vstupu
• Vcházet do prostoru šaten, sprch, bazénů v obuvi. Zdržovat se u bazénů v oděvu
• Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví s výjimkou dětí do 7 let
• Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu
• Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénů, běhat-skákat do vody, a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které hlukem, nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek
• Brát do bazénu ploutve, míče a tenisové míčky apod. (povoleny jsou nafukovací rukávky)
• Vstupovat do bazénů bez důkladného osprchování s použitím mýdla
• Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory areálu
• Sedět nebo ležet bez podložky (ručník, osuška)
• Koupání nebo používání zařízení dětí do 1 roku
• Koupání dětí od 1 do 3 let bez plavek s přiléhavou gumičkou
• Používání nafukovacích kruhů, lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek
• Koupání nebo užívání zařízení ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách a bermudách
• Brát s sebou do prostor zařízení (vířivky, sauny…) žvýkačky, skleněné a ostré předměty, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
• Zákaz čištění, nebo praní prádla
• Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob
• Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulaci s provozně technickým zařízením
• Kouřit ve všech prostorách Avalon Wellness
• Konzumovat jídlo ve všech prostorách Avalon Wellness mimo určené prostory
• Vstupovat do areálu s jízdními koly, používat kolečkové brusle a koloběžky
• Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Avalon Wellness. Následkem je napomenutí, případně, u zvláště závažných případů, vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného
• Vodit do budovy Avalon Wellness psy nebo jiná zvířata

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

• Provozní doba, obsazenost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na informačních cedulích, webových stránkách nebo na recepci Avalon Wellness
• Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechny dodatkové a informační tabule, nebo tabule s místními pokyny a jinými upozorněními. Nesmí je poškozovat, znečišťovat, nebo odstraňovat
• Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Avalon Wellness a nabývá platnosti dnem schválení
• Případná přání, upozornění, nebo reklamace mohou návštěvníci oznámit na recepci, zapsat do knihy přání a stížností, nebo přímo vedení Avalon Wellness
• Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod
• Povinnost návštěvníka důkladně se umýt mýdlem bez plavek před vstupem do bazénů, dodržování zákazu koupáním ve spodním prádle, šortkách, bermudách vytváří rozhodující předpoklad k tomu, že budete v bazénech s cirkulací vody relaxovat v čisté a
zdravotně nezávadné vod

UPOZORNĚNÍ

V provozu Avalon Wellness se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu, nebo zranění vyčerpáním, omdlením z procedur. Proto prosíme všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování.

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č.258/200 Sb. V platném znění, vyhlášky č.135/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a regeneračních provozů Avalon Wellness a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.